“Việt Nam Quốc Tự”

“Việt Nam Quốc Tự”

See also  Hôm nay 75 năm trước, trận “Hà Nội” đã xảy ra, khi một số ít binh lính Việt Minh vũ trang hạng nhẹ cầm cự chống lại lực lượng Pháp trong 60 ngày trong thành phố và dành đủ thời gian để Việt Minh di tản khỏi các cơ quan trung ương. khi hầu hết các lực lượng chính của họ tiến xa hơn về phía Bắc

4 thoughts on ““Việt Nam Quốc Tự”

  1. SmirkingImperialist says:

    Well, note that the “Việt Nam Quốc” (lit. the Vietnam country) part of the name had its roots and origins in the Republic of Vietnam, aka South Vietnam.

Leave a Reply