Nếu không ai có tôi. Tôi biết bạn bè của tôi đã nhận được tôi.

Nếu không ai có tôi. Tôi biết bạn bè của tôi đã nhận được tôi.

See also  Được rồi mẹ hãy nhảy ngay bây giờ

4 thoughts on “Nếu không ai có tôi. Tôi biết bạn bè của tôi đã nhận được tôi.

Leave a Reply